Helse, miljø og sikkerhet er alltid i høysetet.

Vi ivaretar HMS i alle prosjektfaser. Til dette har vi egne, velprøvde prosedyrer og verktøy, men vi kan like gjerne bruke dine verktøy. Godt HMS-arbeid legger grunnlag for langsiktig samarbeid og resultater.

 

HMS – et overblikk

 • Sørge for opplæring og HMS-bevissthet.

 • Tilfredsstille myndighetenes forskrifter og lover, kundens spesifikasjoner og aktuelle standarder.

 • Ivareta HMS i alle prosjektfaser.

 • Sørge for oversiktlig og ryddig områdedesign (layout).

 • Etablere god og sikker adkomst og tilgjengelighet til utstyr.

 • Handle umiddelbart ved uønskede hendelser.

 

Helse

 • Ha god kontakt med arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheten.

 • Systemdesign som ivaretar arbeidsmiljø.

 • Etablere rutiner for oppfølging av sykefravær.

 • Sikre at arbeidsmiljø og støynivå møter kravene til myndigheter og oppdragsgiver.

 • Sikre at arbeidet foregår på en måte som forbygger belastningsskader.

 

Miljø

 • Sikre at prosjektgjennomføringen ivaretar kundens og myndighetenes  (for eksempel SFTs) krav til ytre miljø.

 • Sørge for at prosjektet velger hensiktsmessige, miljøvennlige materialer.

 • Sikre at prosjektet har et energibesparende design.

 

Sikkerhet

 • Sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø som forebygger skader på personell og utstyr.

 

Kvalitet

 • Etablere prosedyrer med sjekklister.

 • Foreta revisjoner og kontrollere at prosedyrer blir fulgt.

 • Kontrollere og følge opp at underentreprenører har tilfredsstillende kvalitetssikring.

DET ER KUN DET SOM LIGGER FORAN DEG DU KAN FORSØKE Å STYRE