Helse, miljø og sikkerhet er alltid i høysetet.

Vi ivaretar HMS i alle prosjektfaser. Til dette har vi egne velprøvde prosedyrer og verktøy, men vi kan like gjerne bruke dine verktøy. Godt HMS-arbeid legger grunnlag for langsiktig samarbeid og resultater.

HMS – et overblikk

 • Sørge for opplæring og HMS-bevissthet.
 • Tilfredsstille myndighetenes lover og forskrifter, kundens spesifikasjoner og gjeldende standarder.
 • Ivareta HMS i alle prosjektfaser.
 • Sørge for oversiktlig og ryddig område design (layout).
 • Etablere god og sikker adkomst og tilgjengelighet til utstyr.
 • Handle umiddelbart ved uønskede hendelser.

Helse

 • Ha god kontakt med arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheten.
 • Systemdesign som ivaretar arbeidsmiljø.
 • Etablere rutiner for oppfølging av sykefravær.
 • Sikre at arbeidsmiljø og støynivå møter kravene til myndigheter og oppdragsgiver.
 • Sikre at arbeidet foregår på en måte som forbygger belastningsskader.

Miljø

 • Sikre at prosjektgjennomføringen ivaretar kundens og myndighetenes  (for eksempel SFTs) krav til ytre miljø.
 • Sørge for at prosjektet velger hensiktsmessige, miljøvennlige materialer.
 • Sikre at prosjektet har et energibesparende design.

Sikkerhet

 • Sørge for et trygt og sikkert arbeidsmiljø som forebygger skader på personell og utstyr.

Kvalitet

 • Etablere prosedyrer med sjekklister.
 • Foreta revisjoner og kontrollere at prosedyrer blir fulgt.
 • Kontrollere og følge opp at underentreprenører har tilfredsstillende kvalitetssikring.